O temi koja je  aktuelna poslednjih godina i koja pravi velike probleme za korisnike dosta se pisalo, a našlo se mesta za nju i među našim tekstovima – reč je o previsokim računima za mobilni telefon.

Novine koje su predviđene nacrtom Zakona o elektronskim komunikacijama, trebalo bi da konačno pruže mogućnost korisnicima usluga telefonskih operatora, da budu blagovremeno obavešteni o duplo većoj potrošnji na svojim računima, da imaju mogućnost ograničenja pozivanih brojeva sa svojih telefona, kao i da budu detaljno upoznati u vezi naplate usluga sa dodatom vrednošću (VAS servisi) i samim tim da budu lišeni neprijatnih iznenađenja na kraju meseca.

Naime, kako smo i u prethodnom tekstu naveli, Zakon o zaštiti potrošača štiti korisnike od nestandardno visokog  telefonskog saobraćaja, pre svega obavezom pružaoca usluge da bez odlaganja obavesti korisnika u slučaju da je cena značajno viša od iznosa koji je korisnik mogao razumno da očekuje.

Zakon  propisuje  da „Ako prodavac ne može o datim činjenicama da obavesti potrošača u primerenom roku ili ako prodavcu potrošač ne uputi neophodna uputstva, prodavac mora obustaviti vršenje usluge, osim ako se osnovano može pretpostaviti da potrošač ima nameru da se vršenje usluge nastavi“.

Obaveštenje o dvostruko većem iznosu od prosečnog

Pored ovog zakona, potrošačima, odnosno korisnicima usluga telefonskih operatora biće pružena, prema Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama, dodatna zaštita u ovoj oblasti, pre svega preciziranjem dužnosti obaveštenja, na taj način da će operator biti u obavezi  da pretplatniku, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, dostavi besplatno obaveštenje putem elektronske poruke ili poziva, ako trenutni iznos zaduženja za tekući mesec bude dvostruko veći od prosečnog iznosa zaduženja za uslugu u prethodna tri meseca.

U slučaju kada pretplatnik koristi uslugu u periodu koji je kraći od tri meseca, operator je dužan da obavesti pretplatnika na isti način, ako trenutni iznos zaduženja za tekući mesec bude dvostruko veći od ugovorenog iznosa mesečne naknade.

Ograničenje odlaznih poziva

Nacrt Zakona takođe predviđa i obavezu da operator bez naknade omogući pretplatniku, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, zabranu dalje potrošnje kada mesečni troškovi na računu pređu određeni iznos, kao i zabranu određenih vrsta odlaznih poziva ili  pozivanje određenih vrsta brojeva.

Nacrt novog i u ovom slučaju predviđa zaštitu od skrivenih troškova usluga koje biramo, jer će od sada obaveza operatora pružaoca usluga biti da unapred objave detaljan opis i cenu ukupne usluge, odnosno svih njenih sastavnih delova.

Konačno, ukoliko korisniku na kraju meseca ipak dođe račun za koji smatra da je previsok, može podneti prigovor operatoru, na koji je on dužan da odgovori u pisanom ili elektronskom obliku. Ukoliko prigovor bude odbijen, ili se na njega ne dobije odgovor, vansudskim putem može se rešiti spor pred Regulatornom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugim telom, ili u parničnom postupku pred nadležnim sudom.