Pravo intelektualne svojine

Intelektualna svojina je predmet zaštite intelektulanih prava. Intelektualna svojina nije konkretno, materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već pravo odnosno skup ovlašcenja koje pravni poredak zemlje priznaje imaocu prava intelektualne svojine.

Intelektualna svojina je komercijalizacija i eksploatacija dobara na tržištu. Deli se u dve kategorije:

  1. Industrijsku svojinu – koja podrazumeva pronalaske (patente), žigove, industrijski dizajn, geografske oznake i oznake porekla, topografiju integrisanih kola i
  2. Autorsko pravo i srodna prava – koje obuhvata dela književnosti, nauke i umetnosti.

Vršimo zaštitu Vaših autorskih prava i prava intelektualne svojine (zaštita prava na patent, žig, model, uzorak, geografsku oznaku porekla).

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs