Pravne usluge

Pružamo širok spektar pravnih usluga sa fokusom na potrebe klijenata
Advokatska kancelarija Obradović & Vulović pruža usluge pravne pomoći u skladu sa Zakonom o advokaturi i Kodeksom profesionalne etike advokata, i to: davanje pravnih saveta i mišljenja; zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima; odbrana u krivičnim postupucima; odbrana maloletnika u krivičnim postupcima ; zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima, zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima kao i obavljanje drugih poslova pravne pomoći na osnovu kojih ta lica ostvaruju neko pravo; sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, testamenata, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; osnivanje privrednih društava; Zastupanje pred Agencijom za privredne registre (upis i registracija svih promena kod privrednih društava) .

Posebno ali ne i isključivo, pružamo advokatske usluge u sledećim oblastima :

Privredno pravo

Privredno pravo obuhvata oblast trgovinskog prava i kompanijskog prava.

Ugovorno pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja koje su učesnici u poslu želeli da ostvare.

Stvarno pravo

Stvarno pravo reguliše pravne odnose povodom stvari i to kako pokretnih tako i nepokretnih, deljivih i nedeljivih, budućih itd.

Pravo intelektualne svojine

Intelektualna svojina je predmet zaštite intelektulanih prava. Intelektualna svojina nije konkretno, materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već pravo odnosno skup ovlašcenja koje pravni poredak zemlje priznaje imaocu prava intelektualne svojine.

Naknada štete i osiguranje

Nadoknada materijalne štete je naturalna restitucija i novčana nadoknada. U vezi sa osiguranjem klijente upućujemo u pripremanje neophodne dokumentacije za osiguranje imovine i lica, zastupamo u sporovima povodom osiguranja, savetujemo u izradi nacrta sporazuma o vansudskom poravnanju.

 

Energetsko pravo

Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije tek treba da postanu deo komercijalnog eksploatisanja u Republici Srbiji, što će svakako zahtevati i pravnu podršku.

 

Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo definiše pojam braka i reguliše bračne i porodične odnose kao i institut usvojenja.

Pod nasleđivanjem podrazumeva se prelaz nasledivih prava i obaveza sa umrlog lica na druge subjekte – njegove sukcesore.

Krivično pravo

U materiji krivičnog prava pružamo usluge odbrane u pretkrivičnom i krivičnom postupku uključujući i savetovanje klijenata u vezi sa zaključenjem sporazuma o priznanju krivičnog dela. S druge strane, u krivičnom postupku zastupamo i oštećene krivičnim delom i to oštećene kao tužioce i oštećene sa imovinskopravnim zahtevom.

 

Radno pravo

Naša kancelarija je tu da Vam pomogne u izradi ugovora o radu i svih varijacija tog ugovora, kao i da pruži savete u vezi radnih odnosa.

 

 

Statusna pitanja stranaca

Pomažemo klijentima da što bolje zaštite i iskoriste svoja prava shodno zakonu – regulisanja viza, boravka, stalnog nastanjenja stranaca, azila…