Ovog leta ste predvideli zastoj na granici, visoke temperature, kašnjenje avio leta, posao koji Vas čeka kada se vratite sa odmora, ipak sačekalo vas je iznenađenje u vidu znatno uvećanog računa za mobilni telefon. Koja su vaša prava i šta dalje?

Naime, kako većina populacije koristi tzv. smart telefone sa Android, Windows Phone i drugim platformama postoji mogućnost da ukoliko ne isključite protok internet podataka preko mobilnog provajdera dok ste u romingu (ili van obima paketa) da napravite višestruko uvećane račune. U najvećem broju slučajeva grešku ćete morati da platite.

Ipak, za korisnike ostaje otvoreno pitanje da li je softver za tarifiranje saobraćaja, zaista, pouzdan, ko taj softver proverava i kako korisnici mogu da provere da li su napravili tolike račune? Ako je praksa da se kod postpejd korisnika prati količina ostvarenog saobraćaja, zašto korisnik nije obavešten o tarifiranju, po okončanju svake sesije shodno listingu, tj. CPA specifikaciji.

U ovom tekstu se nećemo baviti tehničkim uputstvima kako da prevaziđete problem nestručnog rukovanja, već ukazujemo na pravni segment priče uvećanog računa za mobilni telefon i implikacijama po korisnika.

Konkretno u slučaju nestandardno visokog saobraćaja, korisnik/potrošač mora biti upozoren na visok saobraćaj, i na to da će biti isključen ukoliko ne izmiri tako uvećane obaveze.

Šta se dešava kada korisnik/potrošač ne bude upozoren na nestandardno visok saobraćaj/ neuobičajeno veliku potrošnju?

Korisnik mora tražiti , da mu se u  najkraćem vremenskom periodu dostavi listing, a iz koga bi mogao da ustanovi stvarni promet odnosno, na koji način je korisnik upozoren o nestandardno visokom saobraćaju.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača prodavac je dužan da omogući potrošaču kontrolu nad pruženom uslugom. Dalje, u slučaju da je cena značajno viša od iznosa koji je potrošač mogao razumno da očekuje, prodavac/pružalac usluge je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača/korisnika o tome, odnosno decidno se navodi „Ako prodavac ne može o datim činjenicama da obavesti potrošača u primerenom roku ili ako prodavcu potrošač ne uputi neophodna uputstva, prodavac mora obustaviti vršenje usluge, osim ako se osnovano može pretpostaviti da potrošač ima nameru da se vršenje usluge nastavi“. Ukoliko prethodno nije ispoštovano pružena usluga nije saobrazna ugovorenoj usluzi! Dakle, pružalac usluge morati dostaviti dokaz da je korisnik upozoren na visok saobraćaj.

Konačno, ukoliko korisnik/potrošač želi da raskine ugovor, a mobilni provajder raskid ugovora uslovljava plaćanjem ugovorne kazne, time se nedvosmisleno krši Zakon o obligacionom odnosima koji zabranjuje plaćanje ugovorne kazne na novčane obaveze.

Kao što se na put ne kreće bez mape ili navigacije ako ste moderan tip, tako i ovom slučaju treba da proučite svoja prava i da pored toga što vam pozitivna zakonska regulativa daje određenu zaštitu, ipak shvatite da Opšti uslovi poslovanja operatera često ta ista prava relativizuju.

(Slika autora Japanexterna.se preuzeta sa Flickr.com | CC BY)