O zaštititi prava na internetu smo već pisali na našem blogu sa posebnim osvrtom na uvredu i ucenu, ali zbog aktuelnosti teme još jednom želimo da pojasnimo neke elemente. Internet kao medij je još uvek najmanje podložan cenzuri i kontroli, bar u većini zemalja sveta, ipak svaka sloboda nosi i svoje izazove.

Generalno razlikuju se krivična dela gde su računari pojavljuju kao sredstvo izvršenja (Computer Related Crime) i kao objekat izvršenja (Computer Crime), kao i krivična dela u čijem se načinu izvršenja pojavljuju elementi nezakonitog korišćenja Interneta.

Kada je reč o visokotehnološkom kriminalu, najčešće se vrše krivična dela prevare, krivična dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Česta su i krivična dela proganjanja, ugrožavanja sigurnosti, neovlašćenog pristupa zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, računarske prevare i računarske sabotaže. Pored navedenih krivičnih dela u ovu oblast spadaju i krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraćaja kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarske mreže/podaci, govor mržnje na Internetu (širenje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti i sl).

Šta uraditi u slučaju povrede?

Svakako povredu treba prijaviti, kako bi organi zaustavili dalje ugrožavanje, a  Vi se zaštitili u građanskom ili krivičnom postupku. Dakle u zavisnosti od konkretnog slučaja, problem bi mogao da ima i krivično pravni aspekt i građanskopravni aspekt. Pored konkretne  radnje kojom su Vam eventualno povređena prava, na društvenoj mreži, potrebno je dostaviti URL pošiljaoca, a upravo zbog lakše identifikacije učinioca. Manji problemi nastaju ukoliko je delo učinjeno sa telefona ili ukoliko postoji dinamička IP adresa. Iz naše prakse smo primetili da se relativno često javlja i Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Za ovo delo je bitno da učinilac može biti pripadnik samo grupacije suprotne onoj kojoj pripadaju oštećeni. Kvalifikatorna okolnost ovog krivičnog dela je ugrožena sigurnost, koja se u svakom konkretnom slučaju ima posebno ceniti!

Ukoliko imate slična iskustva, potrebno je prepoznati način povrede Vaših prava i potražiti adekvatnu pravnu pomoć.