Izmene i novine u Zakonu o radu

Izmene i novine u Zakonu o radu

Dana 29.07.2014. stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Navedene izmene i dopune, su u znatno izmenile pojedine odredbe Zakona o radu, a naša kancelarija, trudeći se da olakša...