Narodna Skupština Republike  Srbije  je  po  hitnom  postupku  donela Zakon  o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, po preporuci Komiteta Manival Saveta Evrope, u skladu sa Direktivom EU 2015/849. Zakon stupa na snagu 08. juna 2018. godine.

Manival je komitet Saveta Evrope je organ koji okuplja eksperte koji procenjuju usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti pravne prakse i finansijskog sistema. Osnovni cilj donošenja Zakona leži u olakšanom preduzimanju radnji  i  mera  za  sprečavanje  i  otkrivanja  pranja  novca  i finansiranja terorizma.

Zakon propisuje obavezu postojećih Registrovanih subjekata da najkasnije do 08. jula 2018.godine, odrede stvarne vlasnike Registrovanog  subjekta  (što  uključuje  pribavljanje  i  čuvanje odgovarajuće  dokumentacije),  kao  i  da  ove  podatke  i dokumente učine dostupnim na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije. Centralna  evidencija  stvarnog  vlasništva  biće  u  nadležnosti  Agencije  za  privredne  registre  i  biće  uspostavljena  u  elektronskoj formi najkasnije do 31. decembra 2018.godine.

Istovremeno, zakonodavac je uveo i novo krivično delo a koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina, za lica koja u nameri da prikriju stvarnog vlasnika (i) ne upišu podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, (ii) upišu neistinit podatak o stvarnom vlasniku, (iii) promene ili izbrišu istinit podatak o stvarnom vlasniku.

Za dalju pomoć i pravne savete kancelarija AOV Vam stoji na raspolaganju.