NBS je nedavno uputila dopis svim bankama u kojima ih upozorava da trošak obrade kredita ne mogu da naplaćuju posebnim procentom, već ga treba ukalkulisati u kamatu.

Apelacioni sud u Beogradu prvi put presudio da je procenat obrade kredita fiktivan, ne realan trošak. Naime, presudom, Gž 5061/2017 od 14. decembra 2017. godine, potvrdio  je presudu prvostepenog suda kojom je banka obavezana da korisniku kredita na ime neosnovane naplate obrade kredita vrati plaćeni iznos sa kamatom.

„Banka ima pravo samo na stvarne troškove koji su nastali iz kreditnog odnosa, a nema pravo na naplatu troškova obrade kredita, te korisnik kredita ima pravo na povraćaj iznosa naplaćenih po osnovu troškova obrade kredita stečenih bez osnova.“

Pozivajući se na odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ravnopravnosti ugovornih strana (čl. 11.) i jednakoj vrednosti davanja (čl. 15.), ništavosti ugovora (čl. 103. do 105.), sticanju bez osnova (čl. 210. i 214.), kao i na odredbe o valutnoj klauzuli (čl. 395.) i o pojmu ugovora o kreditu (čl. 1065.), ovaj sud je dalje obrazložio svoj stav:

Dvostruka zaštita u ugovoru o kreditu kroz istovremeno ugovaranje valutne klauzule i isplate kreditnog iznosa po kupovnom kursu, a otplate po srednjem kursu, u direktnoj je suprotnosti sa načelima ravnopravnosti stranaka i ekvivalentnosti uzajamnih prestacija i dovodi do sticanja bez osnova i prava na povraćaj tako naplaćenog iznosa”.