U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, vlasnici motornih vozila obavezni su da zaključe ugovor od autoodgovornosti sa osiguravajućim društvom po izboru.

U slučaju saobraćajne nezgode, osiguravajuće društvo dužno je da isplati iznos štete oštećenom, do visine osigurane sume, dok se preostali iznos naknade može naplatiti jedino od lica odgovornog za saobraćajnu nezgodu.

Nisu retki slučajevi da osiguravajuća društva ne priznaju pravni osnov nastanka štete, ističu doprinos oštećenog, ili prosto pokušavaju da umanje svoju obavezu.

Postupak naknade štete se sastoji od podnošenja odštetnog zahteva osiguravajućem društvu, sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, na koji je ono u obavezi da odgovori najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva.

Ukoliko u predviđenom roku osiguravajuće društvo ne odgovori na zahtev, ili odbija da isplati pun iznos, ovlašćeno lice može podneti tužbu sudu i obavestiti Narodnu Banku Srbije.

Odštetnim zahtevom pored naknade štete nastale na vozilu, oštećeni u zavisnosti od okolnosti može zahtevati i naknadu troškova lečenja, izgubljene zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, troškove tuđe nege i pomoći, troškove sahrane i ostale troškove prouzrokovane saobraćajnom nezgodom.

Takođe, oštećeni ima pravo i na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog bola, straha, naruženosti, smrti bliskog lica itd.

Od dokaza trebalo bi priložiti zapisnik nadležnog organa MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nesreće, nalaze lekara, izjave svedoka, zapisnik o oštećenju vozila, fotografije oštećenog vozila, i svu prikupljenu dokumentaciju kojom se dokazuje pričinjena šteta.

Oštećeni ima pravo da prihvati ponuđenu naknadu od osiguravajućeg društva za nesporni deo štete, čime ne gubi pravo na potraživanje spornog dela naknade.

Osiguravajuća društva koriste neznanje oštećenih na taj način što im isplaćuju deo pripadajuće naknade pod uslovom da se poravnanjem odreknu prava na potraživanje spornog dela naknade.

Brojne agencije kontaktiraju žrtve nesreće i njihove porodice nakon nesrećnog slučaja nudeći brzu isplatu naknade štete. Taj princip rada isplati se agencijama i osiguravajućim društvima, ali nikako i oštećenom licu.

Prema tome, ne treba brzati sa naplatom štete, već obratiti se stručnim licima koja će Vam pomoći da zaštitite svoje pravo i to tako što ćete prikupiti neophodnu dokumentaciju, radi sagledavanja  kompletne štete, kako materijalne tako i nematerijalne, što će za rezultat imati da ostvarite svoje pravo u punom obimu.