Potrudili smo se da na jednom mestu, kratko i taksativno navedemo šta je sve potrebno od dokumentacije i kakva je procedura za otvaranje DOO – društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji.

Sva dokumenta se podnose Agenciji za privredne registre (APR).

 

[icon name=icon_like_alt] Za potrebe pripremanja dokumentacije radi osnivanja privrednog društva potrebno je dostaviti sledeća dokumenta/podatke:

 • Imena osnivača/kopije pasoša za strana lica, kopija lične karte za domaće lice
 • Ukoliko je osnivač strano pravno lice, potrebno je da se dostavi izvod za tu firmu iz njihovog  registra
 • Naziv firme i adresa na kojoj će poslovati
 • Pretežna delatnost
 • Osnivački kapital (minimalni osnivački kapital iznosi 100 dinara u novcu cca 1 EUR)
 • Imena članova upravnog odbora/odbora direktora ukoliko će ih društvo imati
 • Procentualno učešće u kapitalu za svakog osnivača
 • Ime direktora društva / kopija lične karte
 • Eventualna ograničenja ovlašćenja za direktora/članove upravnog odbora

Način odlučivanja (opcije: obična većina – većina od ukupnog broja glasova, odluke koje se donose kvalifikovanom većinom – opredeliti kvalifikovanu većinu ukoliko to nisu 2/3, zatim odluke koje se donose jednoglasno, način odlučivanja u slučaju jednake podele glasova, kada su ulozi osnivača u srazmeri 50:50 i sl.)

 

[icon name=icon_like_alt] Dokumentacija koja je potrebna da se pribavi i/ili dostavi agenciji za privredne registre u beogradu radi osnivanja kompanije

[icon name=arrow_carrot-2right_alt ] Ugovor o osnivanju

Potpisi na Ugovoru o osnivanju moraju biti overeni kod suda, opštine ili javnog beležnika. Overavaju osnivači lično ili lica po punomoćju (obično naša kancelarija)

[icon name=arrow_carrot-2right_alt ] Odluka o imenovanju direktora

Ukoliko ime direktora ne bude navedeno u Ugovoru o osnivanju –  naša preporuka je ipak da se ovo uradi u posebnoj odluci, inače se u slučaju promene direktora mora izmeniti i osnivački akt.

[icon name=arrow_carrot-2right_alt ] Overen OP obrazac

Direktor mora lično, u Beogradu overiti OP obrazac (“OP”-overa potpisa).

[icon name=arrow_carrot-2right_alt ] Izvod iz banke

Ovo je dokaz da je uplaćen osnovni kapital

Strana lica plaćaju u valuti,  i to pre registracije društva na privremeni račun banke po Vašem izboru, a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od 2 (dve) godine od dana registracije (ili ćete se opredeliti da ceo iznos osnivačkog kapitala koji će biti upisan odmah i uplatite).

Ako je osnivač strano fizičko/pravno lice, uplata na ime osnivačkog kapitala takođe može biti plaćena iz inostranstva, ali može biti izvršena i direktno u banci u Beogradu. U tom slučaju neophodno je da fizičko lice-osnivač, pri ulasku u Srbiju prijavi Carini iznos efektivnog novca koji unosi u zemlju (najmanje u visini osnivačkog kapitala koji će uplatiti u Banci), s obzirom da naše Banke prilikom uplate osnivačkog kapitala u valuti, zahtevaju na uvid Potvrdu o unosu deviza u zemlju.

Osnivački ulog u društvo sa ograničenom odgovornošću može biti i u stvarima i pravima. Procenu tih vrednosti mogu vršiti sami osnivači.

Uplata se vrši na privremeni račun društva u osnivanju a nakon što se osnuje, zaključuje se ugovor sa bankom.

[icon name=arrow_carrot-2right_alt ] Ugovor o zakupu/kupoprodaji prostorija koje će se koristiti kao sedište društva

Ugovor o zakupu se ne dostavlja Agenciji za privredne registre

Procedura registracije pred Agencijom za privredne registre traje do 5 radnih dana.

 

[icon name=icon_like_alt] Procedura nakon dobijanja rešenja o osnivanju društva

 • Izrada pečata;
 • Izbor poslovne banke i zaključenje ugovora sa bankom, ukoliko je osnivač strano pravno lice potreban je izvod iz nadležnog registra, kao i izjava vlasnika radi postupanja u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja para i finansiranja terorizma.
 • Privremeni boravak za direktora ako je stranac

[icon name=icon_like_alt] Takse

Za potrebe osnivanja društva, plaćaju se sledeće takse:

 • taksa za rezervaciju naziva
 • taksa za overu ugovora o osnivanju
 • taksa za overu OP obrasca direktora
 • taksa za osnivanje društva
 • naknada za objavu osnivačkog akta
NAPOMENA: Nakon osnivanja potrebno je da se izvrši prijava društva kod nadležne Poreske uprave (po sedištu društva), uobičajena je praksa da ovo radi knjigovodstvena agencija ali ukoliko je u trenutku osnivanja niste izabrali, naša kancelarija izlazi u susret klijentima i pruža ovu uslugu.