U redovnom poslovanju između pravnih lica dolazi do sklapanja različitih kupoprodajnih ugovora i ugovora o pružanju raznovrsnih usluga. Međutim, kada dođe vreme za naplatu pruženih usluga ili predate robe po osnovu izdate fakture, nije redak slučaj da se zbog molbe druge strane rok za isplatu ugovorene cene  pomera, da se isplaćuje samo deo potraživanja, a naravno dolazi i do ćutanja druge strane.

Rok zastarelosti potraživanja je pojam o kojem pravno lice koje izdaje fakturu mora voditi računa, jer proteklom roka zastarelosti određenog zakonom ono gubi pravo da prinudnim putem naplati svoje potraživanje.

Rok za naplatu potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga iznosi tri godine, a počinje teći od dana kada je poverilac mogao od dužnika tražiti ispunjenje obaveze.

Tok zastarelosti se može prekinuti, ali ne pozivima, mejlovima i opomenama, već pokretanjem postupka pred sudom ili drugim nadležnim organom protiv dužnika ili priznanjem duga dužnika (plaćanjem dela duga, pismenim priznanjem..) nakon čega rok zastarelosti počinje teći iznova.

Originalna faktura predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje se podnosi predlog za izvršenje, a koji mora biti sastavljen u skladu sa zakonom i sadržati potrebne podatke za sprovođenje izvršenja, i dokazivanje osnovanosti potraživanja.

Najsvrsishodnije je angažovati stručnu advokatsku pomoć radi prethodne analize postojeće dokumentacije povodom neispunjenog potraživanja i sastavljanja predloga za izvršenje, kako bi predlog obuhvatio sve troškove vezane za potraživanje, zakonsku zateznu kamatu, kao i naknadu u iznosu od 20.000,00 (po izdatoj fakturi) na koju poverilac ima pravo za slučaj da novčana obaveza nije ispunjena u predviđenim zakonskim rokovima, naravno pre isteka navedenog roka.

Prema tome, od velike važnosti je na vreme pokrenuti postupak prinudnog izvršenja protiv dužnika, kako bi se sprečila nenadoknadiva šteta po poverioca. Svakako da je moguće ukoliko dužnik isplati dug ili kontaktira poverioca radi dogovora o načinu i modalitetima plaćanja povući predlog za izvršenje i odgovoriti se o isplati troškova postupka, radi očuvanja korektnih poslovnih odnosa između ugovornih strana.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa zaštitom Vaših prava možete se obratiti našem timu.